Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SLAGELSE MOTIONSKLUB

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Slagelse Motionsklub.
Foreningen er stiftet den 19. oktober 1976.
Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 2 Formål
At være det lokale mødested for alle som ønsker at gå og løbe.
At skabe socialt samvær og fællesskab omkring disse aktiviteter.

§ 3 Medlemskab af organisationer
Stk. 1: Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland, og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.
Stk. 2: Foreningen kan desuden tilslutte sig de foreninger og organisationer, som bestyrelsen finder fornødent.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Stk. 1: Alle kan optages som medlemmer, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5 Ledelse
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
Stk. 2: Alle vælges for 2 år ad gangen. Herudover vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.
Stk. 4: Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

§ 6 Kontingent
Kontingentforslag fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.

§ 7 Forpligtelse
Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3: Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 4: Foreningen indhenter børneattester på alle ledere, instruktører og trænere som beskæftiger sig med børn under 15 år.

§ 8 Myndighed

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts måned og annonceres på foreningens område, på foreningens hjemmeside http://slagelsemotionsklub.dk/ samt på relevante sociale medier med angivelse af dagsorden – med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 14 år stemmeret med 1 stemme.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg

a) 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
c) 1 suppleant
d) revisorer
e) revisorsuppleant


​7. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11 Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 10.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 12 Forretningsorden
Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13 Bestyrelsen
Stk. 1: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Stk. 2: Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efter følgende møde i bestyrelsen.

§ 14 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15 Opløsning
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2: Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Stk. 3: Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue beslægtede foreninger i Slagelse Kommune.

————————————————————————————-

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2018

Kom i gang med løb i skoven

Bliv medlem af Slagelse Motionsklub

Kun 400 kr. pr. år.

Læs mere
Hellig Anders Konditoriet sponsor i Slagelse Motionsklub
Popz sponsor i Slagelse Motionsklub
Brinck sponsor i Slagelse Motionsklub
Sparekassen Kronjylland sponsor i Slagelse Motionsklub
Hetag sponsor i Slagelse Motionsklub
Harboe Bryggeri sponsor i Slagelse Motionsklub
Thers sponsor i Slagelse Motionsklub
Grønvold og Schou Slagelse sponsor i Slagelse Motionsklub
Slagelse Vinkompagni sponsor i Slagelse Motionsklub
Kaiser Sport sponsor i Slagelse Motionsklub